Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: inleiding

De Algemene Verkoopvoorwaarden die hieronder beschreven staan, beschrijven de rechten en plichten van Cabcom LTD en zijn klanten in het kader van de verkoop van zijn diensten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op diensten tussen professionals (dienstverlener of kopers).

Elke bestelling die geplaatst wordt bij Cabcom LTD of haar merk Buitenlandse‑voiceover.nl houdt in dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden zoals hieronder beschreven aanvaardt.

Buitenlandse‑voiceover.nl is een handelsmerk van het bedrijf Cabcom LTD, 5 Pembroke Row D02 FW61 Dublin 2 Ierland. Het bedrijf wordt hierna “BUVO” genoemd.

Op verzoek van de Klant (een natuurlijke of rechtspersoon, hierna de “Klant” genoemd) produceert BUVO geluidsproducties bestaande uit stemopnamen of geluids- en muziekeffecten, bestemd voor gebruik of integratie in audiovisuele toepassingen (zoals radio, TV, bioscoop, Internet, telefonie, enz.).

Aangezien deze Voorwaarden onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen, worden alleen de Voorwaarden toegepast die gelden op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 2: tarieven en prijsoffertes

De tarieven van BUVO zijn gebaseerd op de informatie die tijdens de offerteaanvraag door de klant wordt verstrekt: de duur van de neutrale lezing in minuten, het aantal woorden, de stemkeuze, de taalkeuze en het type audio- of videobestand dat verwerkt moet worden. We houden ook rekening met de technische tijd die nodig is voor het opnemen, corrigeren, bewerken en mixen van de opnames.

Er wordt ook rekening gehouden met auteursrechten als het werk via bepaalde media aan het algemene publiek wordt uitgezonden. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode, het type uitzending en de locatie.

BUVO heeft het recht om de offerte te herzien als het project uitgaven bevat die niet in de begroting waren opgenomen, of als de auteur wijzigingen aanbrengt. Alle prijsoffertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

De tarieven van BUVO zijn exclusief btw. Beknopte projectinformatie die per e-mail wordt verzonden, wordt beschouwd als een prijsofferte.

BUVO kan zijn tarieven te allen tijde wijzigen. Geluidsproducties die eerder door de Klant zijn aangeschaft, kunnen later geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 3: castingkeuze

Wanneer een klant een bestelling plaatst, wordt hij gevraagd om zijn stemkeuze te bevestigen. De klant selecteert een (of meerdere) van de aangeboden stemmen en bevestigt zijn keuze. Als de stem (van de stemacteur) na de opname niet meer voldoet, dan is de factuur alsnog verschuldigd. Er wordt dan een nieuwe offerte opgesteld voor de opname en casting van een nieuwe stemacteur.

Artikel 4: gebruiksrechten van audiovisueel materiaal

De gebruiksrechten van de stemmen zijn inbegrepen in de verkoopprijs voor zover de gebruiksdoeleinden op de offertes en facturen zijn vermeld (gebruiksduur, media en uitzendgebied). Als er geen vermelding wordt gemaakt, is de gebruiksperiode beperkt tot 1 jaar in overeenstemming met de gangbare wetgeving.

Artikel 5: gebruiksbeperkingen

Het gebruik van de audioproducties van BUVO wordt duidelijk gedefinieerd in de door de Klant aanvaarde offerte. Elk gebruik dat buiten het in de offerte gedefinieerde toepassingsgebied valt, zal aanleiding geven tot bijkomende facturatie en/of gerechtelijke stappen.

Artikel 5.1: distributiemedia

De uitzending van de audiovisuele producties waaraan BUVO heeft gewerkt, moet op elke offerte en factuur worden vermeld.

Artikel 5.2: toepassingsgebied

Het geografische gebied waarvoor een BUVO-product kan worden gebruikt, staat op elke offerte en factuur vermeld.

Artikel 5.3: gebruiksduur

De gebruiksduur van het werk van BUVO wordt op elke offerte en factuur vermeld. Als deze niet is aangegeven, wordt de gebruiksduur standaard op 1 jaar gesteld.

Artikel 6: muziekgebruik

Als de Klant een geluids- of muziekelement in een van zijn bestellingen voorziet of wenst te laten verwerken, dient hij zich ervan te vergewissen dat hij zijn verplichtingen tegenover alle rechthebbenden van het werk (componist, uitgever, producent, SABAM, BUMA/STEMRA, Sennek, de Muziekautoriteit, enz.) naar behoren is nagekomen.

BUVO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil met een componist, producent, uitgever of andere rechthebbende als een geluidselement namens de klant in een bestelling moet worden verwerkt.

Artikel 7: bestelling

De bestelling wordt door BUVO aanvaard na ontvangst van een door de Klant verzonden goedkeuringsmail.

BUVO behoudt zich het recht voor om klantenverzoeken te weigeren die als ongepast of hinderlijk worden beschouwd, of als ze niet voldoen aan de kwaliteitscriteria van BUVO.

Artikel 8: aflevering

De leveringstermijnen, -methoden en -voorwaarden worden in de offerte vermeld. De vermelde leveringstermijn gaat in op de datum waarop BUVO de ondertekende offerte ontvangt.

Artikel 9: sancties voor betalingsachterstand

Voor elke factuur die niet op de vervaldatum (d.w.z. binnen 30 dagen na uitgifte van de factuur) is betaald, wordt een toeslag voor achterstallige betaling van 11% plus een vast bedrag van € 50 in rekening gebracht.

Als de klant niet binnen 30 dagen na het einde van de maand betaalt, behoudt BUVO zich het recht voor om ofwel de productie uit te stellen totdat betaling heeft plaatsgevonden, ofwel de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Als de klant niet binnen 30 dagen na het einde van de maand betaalt, behoudt BUVO zich het recht voor om hetzij de productie uit te stellen totdat de betaling is verricht, hetzij de nog niet geproduceerde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval worden alle rechten, inclusief uitzendrechten, voor het verdere gebruik van de producten en diensten opgeschort totdat BUVO betaling heeft ontvangen.

De klant wordt van deze opschorting op de hoogte gesteld. Daarnaast is de klant aansprakelijk voor alle kosten, waaronder juridische kosten, incassokosten, invorderingskosten, etc. die BUVO moet maken om de betaling te innen en/of haar auteursrecht af te dwingen.

Artikel 10: verwijzingen

De Klant aanvaardt impliciet dat BUVO in zijn blog of enig ander communicatiemedium verwijzingen naar het voor hem verrichte werk mag opnemen en fragmenten uit de audiovisuele producties mag citeren. In alle andere gevallen dient de klant BUVO duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt. De klant moet dit expliciet schriftelijk verklaren en ervoor zorgen dat BUVO het verzoek ontvangt.

BUVO verbindt zich tot geheimhouding van de hieronder gedefinieerde Vertrouwelijke Informatie. Deze informatie mag niet bekend worden gemaakt aan andere personen dan diegenen die in dienst zijn van BUVO of die namens BUVO als toeleverancier optreden of kunnen optreden.

Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan alle informatie of gegevens die door klanten aan BUVO worden verstrekt en die als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die:

  1. a) publiekelijk beschikbaar was, is of zal zijn zonder openbaarmaking door BUVO;
  2. b) op niet-vertrouwelijke basis voor de BUVO beschikbaar was voordat de klant deze openbaar maakte, of;
  3. c) voor BUVO toegankelijk zijn geworden door tussenkomst van een andere persoon die niet de directe Klant is en ten aanzien waarvan BUVO geen inzagerecht heeft.

Artikel 11: garanties en aansprakelijkheidsbeperking

BUVO waarborgt de Klant tegen gebreken of fouten in de door haar geproduceerde producten.

Eventuele gebreken of fouten moeten binnen 2 dagen na levering van de bestelling worden gemeld.

In een dergelijk geval heeft de Klant recht op vervanging van de betreffende diensten, met uitsluiting van elke andere vergoeding.

BUVO is door deze Verkoopvoorwaarden gebonden aan een inspanningsverbintenis, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van commercieel verlies, klantenverlies, commerciële verstoring van welke aard dan ook, winstderving of verlies van merkimago of andere indirecte schade geleden door de Klant als gevolg van het gebruik van een van zijn geluidsproducties.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om digitale bestanden te beschermen, kan BUVO niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt als gevolg van hacking of infectie van materiaal door computervirussen.

Artikel 12: rechtsbevoegdheid

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de Ierse wet van toepassing. Alle vragen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van dit contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Dublin, nadat alle minnelijke middelen zijn uitgeput.